Prioritātes, darba plāni

Bērzaunes pamatskolas vīzija

Skola ir atbalstoša un radoša vieta, kur veidojas izglītojamo vērtību sistēma.

 Bērzaunes pamatskolas misija

Pārdomāts izglītības iespēju piedāvājums, kas atbilst izglītojamā vajadzībām.

 Bērzaunes pamatskolas vērtības

Atbalsts, cieņa, vienlīdzība, droša vide.

Bērzaunes pamatskolas mērķis

Tādas izglītības vides veidošana, kas nodrošina  valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu un sekmē skolēnu personības izaugsmi.

Bērzaunes pamatskolas prioritātes 2022./ 2023. mācību gadam

 1. Mācību procesu īstenot atbilstoši pilnveidotajam pamatizglītības standartam un sekmēt izglītojamo jēgpilnu mācīšanos, mācību laikā praktizējot:
  • sasniedzamo rezultātu;
  • atgriezenisko saiti;
  • pašvadītu mācīšanos.
 2. Iesaistīt skolēnus un vecākus emocionāli drošas, iekļaujošas, uz sadarbību vērstas skolas vides veidošanā:
  • Izstrādāt ieteikumus skolēna lietišķā apģērba ieviešanā;
  • Veidot katra skolēna līdzatbildību drošas skolas vides nodrošināšanā ;
  • Veicināt pozitīvu cieņpilnas saskarsmes komunikāciju starp skolēnu, skolotāju, vecāku;
 3. Sekmēt skolēnu līderības un skolēnu līdzpārvaldes darbu efektīvai skolas darbībai:
  • Līderības prasmju pilnveide, darbojoties dažādos projektos un pasākumu vadīšanā;
  • Motivēt skolēnus iesaistīties un mērķtiecīgi darboties interešu izglītības programmās atbilstoši spējām un interesēm, radīt iespējas pozitīvi pašapliecināties.;
  • Integrēt karjeras atbalsta pasākumus mācību un audzināšanas procesā, sekmējot un attīstot skolēnos pašizpētes un kritiskās domāšanas prasmes.
 4. Pedagogu profesionālās darbības sistēmas pilnveidošana:
  • Atbalstīt un veicināt pedagogu ieinteresētību personīgai un profesionālai izaugsmei;
  • Veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu un savstarpēju sadarbību;
  • Izstrādāt un īstenot savstarpējo mācību stundu vērošanas plānu un analīzi.

 2022./2023. mācību gada darba plāni

KI darba plāns 2022./2023.m.g. SKATĪT ŠEIT>>

Ārpusstundu aktivitāšu plāns 2022./2023.