Projekti

Projektu darbība Bērzaunes pamatskolā 2022./2023. mācību gadā  ŠEIT>>


Bērzaunes skola no 2016. gada 1. janvāra ir iesaistījusies

ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta darbību īstenošanas laiks

2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. maijs

Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa 

Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Individuālās karjeras konsultācijas 7.- 9. klašu skolēniem ( pieteikšanās pie pedagoga karjeras konsultanta  Jolantas  Pabērzas, tālr. 29382304, e-pasts – jolanta_paberza@inbox.lv ) VAIRĀK INFO>>

Publikācijas par KARJERAS iespējām (informācija vecākiem) LASĪT ŠEIT>>>

Karjeras izglītība Bērzaunes pamatskolā 2023./2024.m.g.

Bērzaunes pamatskolas Karjeras izglītības programma 1. – 9. klasei SKATĪT ŠEIT>>>

KI darba plāns 2023./2024.m.g. SKATĪT ŠEIT>>


Programma “Latvijas skolas soma”  darbojas no 2018. līdz 2023. gadam.

1.–12. klašu skolēniem dod iespēju  teorētiskās zināšanas papildināt ar iespēju piedalīties dažādos pasākumos, apmeklēt muzejus, teātrus, koncertzāles, uzņēmumus, dabas takas un citviet gūt pieredzi.

Bērzaunes pamatskola iesaistās šajā programmā 2018. gada septembrī.

2022./2023. mācību gada I semestrī piešķirts finansējums 425 eiro apmērā, kas ļāva skolēniem iepazīties ar latviešu kino klasiku un jaunumiem.

II semestrī piešķirtie 717 eiro tika izmantoti, iepazīstot ģitārspēli, teātra mākslu un apgūstot žonglēšanas prasmes, kā arī apmeklējot muzejus.

2022./2023. mācību gada aktivitātes  ŠEIT>>>


Projekta “Esam šeit” aktivitātes

Bērzaunes pamatskolā notika projekta “Esam šeit” pirmā nodarbība “Izaugsmes treniņš”, kurā piedalījās 6., 7. un 8. klase. Projektu īsteno Biedrība Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”. Projekts īstenots izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Nodarbību vadīja organizācijas “JĀdara” jauniešu izaugsmes treneri Dainis Zaltans un Vineta Saulīte.

Tikāmies ar Kristapu Kravali – iedvesmojošu lektoru, personīgās produktivitātes un “high performance” treneri, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” vadītāju, spēļu un atrakciju uzņēmuma “PlayPotential.lv” veidotāju, LU Teoloģijas fakultātes maģistrantūras absolventu, pēdējā kursa psiholoģijas studentu (LU), fonda “Viegli” apbalvojuma “Laiks Ziedonim” vairākkārtēju nominantu, sertificētu interešu izglītības pedagogu (LU), sertificētu nometņu vadītāju.


Bezmaksas pašizaugsmes programma jauniešiem

Biedrība “Jauniešu akadēmija “Pacelt Pasauli”” sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību realizē projektu ES ZINU, KURP ES EJU”, kura ietvaros tiek rīkots pilnībā apmaksāts pasākumu kopums, Bērzaunes pamatskolas 6. un 8.klašu grupas jauniešiem, lai veicinātu jauniešu izpratni par sava potenciāla, īpašību un talantu izmantošanu;  radītu ticību savām spējām un paaugstinātu pašapziņu; veidotu pozitīvu pašvērtējumu; attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes un palielinātu motivāciju mācīties.

Galvenās aktivitātes:

 • Nodarbība “Manas karjeras izvēle”, kuras laikā tiks veidota dalībnieku izpratne, kā var izmantot savu potenciālu, īpašības un talantus izsvērtu pozitīvu lēmumu pieņemšanā mācību darba un nākotnes plānošanā.
 • Individuālas sarunas “Kā izdarīt izvēli?”. 5 dalībniekiem pēc izvēles tiks dota iespēja saņemt individuālu konsultāciju par karjeras izvēli un lēmumu pieņemšanu saistībā ar to.
 • Piedzīvojums dabā. Dalībnieki dosies vienas dienas pārgājienā, kura laikā, pārvarot grūtības un šķēršļus, gūs izpratni par savu lomu grupā. Caur praktisku darbošanos un komandu veidošanas aktivitātēm, dalībnieki saliedēsies, novērtēs un stiprinās savas stiprās puses.
 • Sadarbību un komunikāciju veicinošs treniņš, kura laikā dalībnieki, darbojoties mazās grupiņās, izpildīs dažādus mazus, izaicinošus komandu uzdevumus; piedzīvos situācijas, kur tie trenēs komunikācijas un savstarpējās sadarbības spējas, mācīsies sadarboties un paļauties viens uz otru.
 • Nodarbību cikls “Dizaina domāšanas darbnīca”. Radoša un praktiska darbošanās, kuru laikā jaunieši, darbojoties grupās, caur ideju vētras paņēmieniem, izmantojot dizaina domāšanas instrumentus, nonāks pie idejas un izdzīvos visu radošo projekta dzīves ciklu, tādējādi gūstot iemaņas savu projektu īstenošanai.
 • Jauniešu pašu iniciatīva- pašu radīts projekts:-jauns produkts vai pakalpojums (tūrisma maršruts, orientēšanās spēle vai vides aktivitāte u.tml.), ko jaunieši var attīstīt kā brīvā laika pavadīšanas iespēju starp saviem vienaudžiem.

Programma

Reģistrēšanās pieteikums šeit

https://docs.google.com/forms/d/1qFSjLSA-khXFzSvqSFpwj0PQTwqSZHvRcKLoxvOKwtM/edit?usp=sharing

Pieteikšanās atvērta līdz 2021.gada 6.septembrim vai līdz visas dalības vietas aizņemtas.

Programmu īsteno Biedrība “Jauniešu akadēmija “Pacelt Pasauli””.

Sīkāku informāciju jautājiet, rakstot: ligita.millere@inbox.lv, vai zvanot projekta koordinatorei Ligitai Millerei, t.27841473.

Biedrības mājas lapa: www.paceltpasauli.lv

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv

Informāciju sagatavoja Biedrība “Jauniešu akadēmija “Pacelt Pasauli””.

 


Ar 2018. gada septembri Bērzaunes pamatskola iesaistās VISC  projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Šī projekta ietvaros skolēni dosies mācību vizītēs uz  Zemgale, mācību centru “Pakalniešiem”, uz Kalsnavas arboretumu, Tartu Igaunijā, Lego robotikas sacensībām  Valkā.

Skolēni saņems atbalstu individuālās nodarbībās matemātikā, angļu valodā, vizuālajā mākslā, informātikā, zinātniski pētnieciskajā darbībā.

2021. – 2023. gada plānotās aktivitātes:

Talantu programma Mācību saturs STEM un vides joma
Pedagoga palīgs/otrais pedagogs Mācību saturs  

STEM un vides joma

Pedagoga palīgs/otrais pedagogs Mācību saturs Multidisciplinārā joma
Interešu izglītība Ārpusstundu pasākums STEM un vides joma

Ar 2018. gada septembri Bērzaunes pamatskola iesaistās

Izglītības kvalitātes valsts dienesta  projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS,

lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta darbības laiks 03.2017. – 12.2022, bet Bērzaunes skola darbojas no 2018. gada.

Atbalsts individuālās nodarbībās 5.-9. klašu skolēniem matemātikā, latviešu valodā.  Skolotāja individuāls konsultatīvs atbalsts mācību vielas apguvē 2022.gadā no septembra līdz 31. decembrim  4 skolēniem, sagatavoti un tiek  īstenoti 8 individuālais atbalsta plāni.


 

Bērzaunes pamatskolas skolēni un skolotāji 2022. gadā iesaistījušies  eTwinning, tas ir Eiropas skolu kopienas aktivitātēs.

Dažādu valstu skolu skolēnu savstarpējā sadarbība, iepazīstot tradīcijas un apkārtējās vides ietekmi uz skolēnu labjūtību.

Sadarbības pasākumi starp Bērzaunes pamatskolas 5. un 6. klasi, Ļaudonas vidusskolas 6. klasi un  skola Itālijā (Secudaria Terlizzi) 6. klasi.

 


Izglītības programmu projektu konkursā – 2018 atbalstīto projektu „Manā sirdī Latvija”

Esam guvuši novada finansiālo atbalstu  projekta  īstenošanai.

PROJEKTA PRIORITĀTE – bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanās, pilsoniskās atbildības un līdzdalības veicināšana Latvijas simtgades kontekstā.

Aktivitātes:
Izzinoša ekskursija uz Vidus Daugavas kultūrvēsturiskajiem objektiem;
Rokdarbu izstāde “Rakstu rakstiem izrakstīju…”;
Lāčplēša dienas aktivitātes “Mēs – mūsu tautas prāts, spēks, drosme!”;
Latviskais mantojums – solis nākotnē”

No 2018. gada maija līdz 2018. gada novembrim


Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem (Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/092)

Veselības nedēļa izglītības iestādēs

 Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam veselības nedēļas izglītības iestādēs plānots organizēt visās izglītības iestādēs novadā. Kopējais veselības nedēļu skaits sasniedz 51 (3 veselības nedēļas katrā izglītības iestādē līdz 2019. gada 31. decembrim).

Ieteiktais plānojums: 3 pasākumi līdz 2019. gada 31.decembrim (2018. gadā līdz vasaras brīvlaikam – pēc vasaras brīvlaikā), 2019. gadu uzsākot.

Vienas veselības nedēļas organizēšanai projekta ietvaros  plānoti 1000 EUR. 

Pirmā veselības nedēļa Bērzaunes pamatskolā plānota no 05.02.2018. līdz  09.02.2018.

05.02.2018.

*Veselības nedēļas atklāšana ar viktorīnu par veselības veicināšanu un slimību profilaksi (dažādi izzinoši, radoši uzdevumi skolēniem). Ilgums 40 min. Vika Valcere

06.02.2018.

Sporta pēcpusdiena 1. un 2. klases skolēniem “Sniega diena”(ja laikapstākļi ļaus, tad norisināsies ārā, ja nē – iekštelpās). Ilgums 80 min. Vika Valcere

07.02.2018.

Pirmskolas izglītības iestādes “Saulīte” peldbaseina apmeklējums 1. un 2. klases skolēniem. Vingrošanas nodarbība ūdenī kopā ar treneri. Ilgums 2 h. Vika Valcere un audzinātājas

08.02.2018.

Kokneses sporta centra peldbaseina apmeklējums 3. līdz 9. klases skolēniem.

Vingrošanas nodarbība ūdenī kopā ar treneri. Ilgums 2 h.

09.02.2018.

Nodarbības kopā ar sociālo pedagogu Ivetu Bērziņu par aktuālajām problēmām klasē.

*) 5. klase – “Emocionālā un fiziskā vardarbība (par savstarpējām attiecībām, pāri darīšanu, kādēļ tas notiek, kā to novērst)”;

*) 6. klase – “Manas uzvedības plusi un mīnusi (kā es uzvedos mājās, skolā, sabiedrībā, vai es aizskaru apkārtējos)”;

*) 7. klase – “Emocionālā un fiziskā vardarbība (par savstarpējām attiecībām, pāri darīšanu, kādēļ tas notiek, kā to novērst)”;

*) 8. un 9. klase – “Meiteņu un zēnu savstarpējās attiecības (par izmaiņām pusaudžu uzvedībā, domāšana, pārmaiņām, kā sevi pieņemt)”. Vienas nodarbības ilgums 40 min.

Veselības nedēļa skolā 2022.gada 23. – 27. maijs 

Aktivitātes – Veselības nedēļa skolā 2022


2017./2018. mācību gadā Bērzaunes pamatskolas 7 skolēni ir iesaistījušies projektā “Esi Līderis”.

Šis projekts dod iespēju skolēniem veidot izpratni par mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, savas individualitātes apzināšanu, daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā, mērķtiecīgi virzoties uz savas nākotnes profesijas izvēli.
Paralēli programmas apguvei skolēniem ir iespēja piedalīties pasākumos kā  izzinoši konkursi, meistarklasēs, Profesiju dienās, Līderu dienās, Karjeras un loģikas spēlēs.

Projekta īstenošanas gaitā skolēni strādās ar sagatavotiem mācību materiāliem, mācību grāmatām, izmantos e- vidi. Projekts dod iespēju paplašināt un nostiprināt ikdienā nepieciešamās prasmes, kas palīdz karjeras izvēlē.

Projektu vada skolotāja Iluta Kārkliņa


ĪSTENOJAM Madonas novada pašvaldības
Izglītības programmu projektu konkursā – 2017 atbalstīto projektu “Izjūti savas saknes!”

Esam guvuši novada finansiālo atbalstu Izglītības programmu projekta “Izjūti savas saknes” īstenošanai.

PROJEKTA PRIORITĀTE – stiprināt vērtību dimensiju izglītībā sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm.

Ar izglītības programmas „Izjūti savas saknes!” atbalsta pasākumu kopumu vēlamies veicināt skolēnu ģimeņu izpratni par kultūrmantojuma vērtībām, stiprināt nacionālo pašapziņu, popularizēt aktīvu dzīves pozīciju.

Izglītības projekts tiks realizēts, sadarbojoties ar nodibinājumu „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu”, Lubānas mitrāja informācijas centru, biedrību „Pie Kraujas”, biedrību „Radošuma pils” un Skolas padomi.

Skolēni kopā ar vecākiem piedalīsies un darbosies:

 • Aktīvā pēcpusdiena ģimenēm „Piedalies un gūsti prieku!”;
 • Izzinoša ekskursija ģimenēm;
 • Nodarbība ģimenēm „Vērtības – cilvēka pilnveides „ceļa karte””.

Priecājamies par vecāku aktīvu līdzdarbošanos.

PALDIES par projekta sagatavošanu, īstenošanu  skolotājām D. Saliņai, G. Beloragai, D. Briedei un I. Gailumai

2017

 

Bērzaunes pamatskola izstrādāja un guva atbalstu Izglītības programmas projektā 2016  “Augsim kopā”, kura prioritātes ir drošas, attīstošas vides un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēniem un vecākiem.

Šī gada pavasarī kopā ar ģimenēm darbojāmies dažādās aktivitātēs.

 • Piedalījāmies lekcijā par atkarību izraisošām vielām, to iedarbību un izplatību.
 • Dalījāmies  pieredzē, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku.
  Tagad rudenī paredzēts brauciens “Iepazīsim aktīvu un radošu ģimeņu darbības veiksmes formulu” un kopīgā nodarbībā ar vecākiem tiksimies ar Madonas novada bērnu un jauniešu lietu speciālistiem.

PALDIES par projekta sagatavošanu, īstenošanu  skolotājām D. Saliņai, G. Beloragai, D. Briedei un I. Gailumai

2016

IZDEVĀS! Image result for SMILE

Mūsu skola ir saņēmusi finansējumu …

Monreālas Latviešu sabiedriskā centra finansētais ekskursiju  projektu konkursam
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” 2016 tika iesniegti 175 darbi.
80 iesniegtie projekti saņems 400 Eiro finasiālu atbalstu ekskursijai, kas paredzēta  Latvijas kultūrvēsturisko objektu un vietu apskatei un izzināšanai.

PALDIES skolotājām G. Beloragai un G. Vucānei par projekta sagatavošanu!

11.03.2016.

Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkurss -2015
Izglītības programmas projekts „Zini, dari, esi drošs!”.

Projektu sagatavoja un realizē skolotājas G. Beloraga, D. Saliņa un I. Gailuma

Projekta realizēšanai skolai tika piešķirti 466€

Projekta mērķauditorija ir Bērzaunes pamatskolas 1.-9. klases skolēni un viņu vecāki/ aizbildņi/ atbildīgās personas.

Projekta norise no 1.05. līdz 1.11.2015.

Plānotie pasākumi:

 • Satiksmes drošības nedēļa (no 35 skolēniem velosipēda vadītāja tiesības ieguva 30skolēni) – maijā
 • Izbūvēta sajuta- maijā
 • Ugunsdrošības nodarbības, ko vada Madonas UVGD darbinieks -oktobrī
 • Pirmās palīdzības nodarbība- novembrī
 • Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita vadībā -septembrī
 • Drošs internets- novembrī

Vairāk par projektu  „Zini, dari, esi drošs!”

Monreālas Latviešu sabiedriskā centra finansētais projekts
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” 2015

Projektu sagatavoja un realizēja skolotājas G. Beloraga un G. Vucāne

Ekskursija tika veltīta Latvijas vēstures tēmai „Strēlnieku bataljoni kā fenomens Latvijas vēsturē, latviešu strēlnieku cīņas Latvijas teritorijā un to vēsturiskā nozīme.”

Projekta realizēšanai skolai tika piešķirti 400€

Ekskursijā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” piedalījās 46 Bērzaunes pamatskolas 5.-8. klašu skolēni un 4 pedagogi.

Ekskursija notika 2015. gada 14. maijā.

eTwinning Eiropas skolu kopienas piedāvātais starptautisks projekts 1. -6. klašu skolēniem – Ziemassvētku apsveikumu zīmēšana, atspoguļojot savas valsts simboliku.

Projektā piedalījās skolēni  no 18 valstīm.

Mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).
Projektu vadīja skolotāja Ina Jaundāldere.

Projektu īstenoja 2014. gada decembrī.
Projektā piedalījās 1. – 6. klases skolēni. Gatavoja Ziemassvētku apsveikumus, kas tika sūtīti 18 projektā iesaistīto valstu skolēniem .

Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkurss – 2014
Izglītības programmas projekts “Mana nākotne – mana izvēle”

Projektu sagatavoja un realizē skolotājas D. Saliņa  un I.Gailuma

Projekta realizēšanai skolai tika piešķirti 315,60 €

Projekta mērķauditorija ir Bērzaunes pamatskolas 7. un 9. klašu skolēni.

Projekta norise no 1.04. līdz 1.06.2014.

Realizētie pasākumi:

 • Tikšanās ar Madonas novada Uzņēmējdarbības Atbalsta nodaļas vadītāju Romānu Hačatrjanu;
 • Profesionālās piemērotības noteikšana karjeras konsultanta vadībā;
 • Diskusija „Mana profesija”;
 • Praktiskās nodarbības, sastādot CV, uzrakstot motivācijas vēstuli potenciālajam darbadevējam, iestudējot telefonsarunu;
 • Prezentācijas „Madonas novada profesiju kaleidoskops” izveidošana;
 • Mācību ekskursija uz Madonas novada uzņēmumiem.