Projekti

Projektu darbība Bērzaunes pamatskolā 2018./2019. mācību gadā

SKATĪT ŠEIT>>


Iniciatīva “Latvijas skolas soma” – Latvijai 100 – darbojas no 2018. līdz 2021. gadam.

1.–12. klašu skolēniem dod iespēju  teorētiskās zināšanas papildināt ar iespēju piedalīties dažādos pasākumos, apmeklēt muzejus, teātrus, koncertzāles, uzņēmumus, dabas takas un citviet gūt pieredzi.

Bērzaunes pamatskola iesaistās šajā iniciatīvā ar 2018. gada septembri.

Finansējums 7 Eiro uz skolēnu kopā 644 €.

Dažādu pasākumu apmeklējums 1.-4.klasēm – muzikālā nodarbība I. Reizniece; Latvijas tautas veidota piemiņas vieta Likteņdārzs;

5.-9.klasēm – Baleta izrāde “Apburtā princese”;

7.-9. klašu skolēniem izrāde “Nekas” Valmieras teātrī.

Projekta aktivitātes un to izvērtējums Bērzaunes pamatskolā 2018. /2019.m.g.  SKATĪT ŠEIT>>>

Ar 2018. gada septembri Bērzaunes pamatskola iesaistās VISC  projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Šī projekta ietvaros skolēni dosies mācību vizītēs uz  Zemgale, mācību centru “Pakalniešiem”, uz Kalsnavas arboretumu, Tartu Igaunijā, Lego robotikas sacensībām  Valkā.

Skolēni saņems atbalstu individuālās nodarbībās matemātikā, angļu valodā, vizuālajā mākslā, informātikā, zinātniski pētnieciskajā darbībā.

Šo aktivitāšu finansiālais atbalsts ir apmēram 6500 Eiro

2018./2019. mācību gada aktivitāšu  izvērtējums SKATĪT ŠEIT >>>


Ar 2018. gada septembri Bērzaunes pamatskola iesaistās

Izglītības kvalitātes valsts dienesta  projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS,

lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Atbalsts individuālās nodarbībās DEVIŅIEM 5.-9. klašu skolēniem matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, skolotāja individuāls konsultatīvs atbalsts mācību vielas apguvē.

 


Izglītības programmu projektu konkursā – 2018 atbalstīto projektu „Manā sirdī Latvija”

Esam guvuši novada finansiālo atbalstu  projekta  īstenošanai.

PROJEKTA PRIORITĀTE – bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanās, pilsoniskās atbildības un līdzdalības veicināšana Latvijas simtgades kontekstā.

Aktivitātes:
Izzinoša ekskursija uz Vidus Daugavas kultūrvēsturiskajiem objektiem;
Rokdarbu izstāde “Rakstu rakstiem izrakstīju…”;
Lāčplēša dienas aktivitātes “Mēs – mūsu tautas prāts, spēks, drosme!”;
Latviskais mantojums – solis nākotnē”

No 2018. gada maija līdz 2018. gada novembrim


Bērzaunes pamatskolas skolēni un skolotāji ar 2018. gada 1.septembri iesaistījušies  eTwinning ir Eiropas skolu kopienas aktivitātēs.

Šis darbības mērķis skolotājus un skolēnus iesaistīt komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā ar citu valstu pārstāvjiem.

Skolēni darbojas divos  projektos:

1.Pārtikas atkritumi – kā tos varam vērtīgi un jēgpilni izmantot?

2.Dzīvnieki- mani labākie draugi.

 

 


Bērzaunes skola no 2016. gada 1. janvāra ir iesaistījusies

ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta darbību īstenošanas laiks

2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta finansējums 

21 645 410 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:

 • 18 398 598 EUR – ESF finansējums
 • 3 246 812 EUR – valsts budžeta finansējums

Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa 

Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Bērzaunes skolas skolēniem 2018./2019. mācību gada I semestrī karjeras pasākumu atbalstam finansējums 296,50 Eiro.  

Projekta aktivitātes  Bērzaunes pamatskolā 2018. /2019.m.g.  SKATĪT ŠEIT>>>

 


Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem (Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/092)

Veselības nedēļa izglītības iestādēs

 Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam veselības nedēļas izglītības iestādēs plānots organizēt visās izglītības iestādēs novadā. Kopējais veselības nedēļu skaits sasniedz 51 (3 veselības nedēļas katrā izglītības iestādē līdz 2019. gada 31. decembrim).

Ieteiktais plānojums: 3 pasākumi līdz 2019. gada 31.decembrim (2018. gadā līdz vasaras brīvlaikam – pēc vasaras brīvlaikā), 2019. gadu uzsākot.

Vienas veselības nedēļas organizēšanai projekta ietvaros  plānoti 1000 EUR. 

Pirmā veselības nedēļa Bērzaunes pamatskolā plānota no 05.02.2018. līdz  09.02.2018.

05.02.2018.

*Veselības nedēļas atklāšana ar viktorīnu par veselības veicināšanu un slimību profilaksi (dažādi izzinoši, radoši uzdevumi skolēniem). Ilgums 40 min. Vika Valcere

06.02.2018.

Sporta pēcpusdiena 1. un 2. klases skolēniem “Sniega diena”(ja laikapstākļi ļaus, tad norisināsies ārā, ja nē – iekštelpās). Ilgums 80 min. Vika Valcere

07.02.2018.

Pirmskolas izglītības iestādes “Saulīte” peldbaseina apmeklējums 1. un 2. klases skolēniem. Vingrošanas nodarbība ūdenī kopā ar treneri. Ilgums 2 h. Vika Valcere un audzinātājas

08.02.2018.

Kokneses sporta centra peldbaseina apmeklējums 3. līdz 9. klases skolēniem.

Vingrošanas nodarbība ūdenī kopā ar treneri. Ilgums 2 h.

09.02.2018.

Nodarbības kopā ar sociālo pedagogu Ivetu Bērziņu par aktuālajām problēmām klasē.

*) 5. klase – “Emocionālā un fiziskā vardarbība (par savstarpējām attiecībām, pāri darīšanu, kādēļ tas notiek, kā to novērst)”;

*) 6. klase – “Manas uzvedības plusi un mīnusi (kā es uzvedos mājās, skolā, sabiedrībā, vai es aizskaru apkārtējos)”;

*) 7. klase – “Emocionālā un fiziskā vardarbība (par savstarpējām attiecībām, pāri darīšanu, kādēļ tas notiek, kā to novērst)”;

*) 8. un 9. klase – “Meiteņu un zēnu savstarpējās attiecības (par izmaiņām pusaudžu uzvedībā, domāšana, pārmaiņām, kā sevi pieņemt)”. Vienas nodarbības ilgums 40 min.


2017./2018. mācību gadā Bērzaunes pamatskolas 7 skolēni ir iesaistījušies projektā “Esi Līderis”.

Šis projekts dod iespēju skolēniem veidot izpratni par mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, savas individualitātes apzināšanu, daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā, mērķtiecīgi virzoties uz savas nākotnes profesijas izvēli.
Paralēli programmas apguvei skolēniem ir iespēja piedalīties pasākumos kā  izzinoši konkursi, meistarklasēs, Profesiju dienās, Līderu dienās, Karjeras un loģikas spēlēs.

Projekta īstenošanas gaitā skolēni strādās ar sagatavotiem mācību materiāliem, mācību grāmatām, izmantos e- vidi. Projekts dod iespēju paplašināt un nostiprināt ikdienā nepieciešamās prasmes, kas palīdz karjeras izvēlē.

Projektu vada skolotāja Iluta Kārkliņa


ĪSTENOJAM Madonas novada pašvaldības
Izglītības programmu projektu konkursā – 2017 atbalstīto projektu “Izjūti savas saknes!”

Esam guvuši novada finansiālo atbalstu Izglītības programmu projekta “Izjūti savas saknes” īstenošanai.

PROJEKTA PRIORITĀTE – stiprināt vērtību dimensiju izglītībā sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm.

Ar izglītības programmas „Izjūti savas saknes!” atbalsta pasākumu kopumu vēlamies veicināt skolēnu ģimeņu izpratni par kultūrmantojuma vērtībām, stiprināt nacionālo pašapziņu, popularizēt aktīvu dzīves pozīciju.

Izglītības projekts tiks realizēts, sadarbojoties ar nodibinājumu „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu”, Lubānas mitrāja informācijas centru, biedrību „Pie Kraujas”, biedrību „Radošuma pils” un Skolas padomi.

Skolēni kopā ar vecākiem piedalīsies un darbosies:

 • Aktīvā pēcpusdiena ģimenēm „Piedalies un gūsti prieku!”;
 • Izzinoša ekskursija ģimenēm;
 • Nodarbība ģimenēm „Vērtības – cilvēka pilnveides „ceļa karte””.

Priecājamies par vecāku aktīvu līdzdarbošanos.

PALDIES par projekta sagatavošanu, īstenošanu  skolotājām D. Saliņai, G. Beloragai, D. Briedei un I. Gailumai

2017

 

Bērzaunes pamatskola izstrādāja un guva atbalstu Izglītības programmas projektā 2016  “Augsim kopā”, kura prioritātes ir drošas, attīstošas vides un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēniem un vecākiem.

Šī gada pavasarī kopā ar ģimenēm darbojāmies dažādās aktivitātēs.

 • Piedalījāmies lekcijā par atkarību izraisošām vielām, to iedarbību un izplatību.
 • Dalījāmies  pieredzē, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku.
  Tagad rudenī paredzēts brauciens “Iepazīsim aktīvu un radošu ģimeņu darbības veiksmes formulu” un kopīgā nodarbībā ar vecākiem tiksimies ar Madonas novada bērnu un jauniešu lietu speciālistiem.

PALDIES par projekta sagatavošanu, īstenošanu  skolotājām D. Saliņai, G. Beloragai, D. Briedei un I. Gailumai

2016

IZDEVĀS! Image result for SMILE

Mūsu skola ir saņēmusi finansējumu …

Monreālas Latviešu sabiedriskā centra finansētais ekskursiju  projektu konkursam
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” 2016 tika iesniegti 175 darbi.
80 iesniegtie projekti saņems 400 Eiro finasiālu atbalstu ekskursijai, kas paredzēta  Latvijas kultūrvēsturisko objektu un vietu apskatei un izzināšanai.

PALDIES skolotājām G. Beloragai un G. Vucānei par projekta sagatavošanu!

11.03.2016.

Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkurss -2015
Izglītības programmas projekts „Zini, dari, esi drošs!”.

Projektu sagatavoja un realizē skolotājas G. Beloraga, D. Saliņa un I. Gailuma

Projekta realizēšanai skolai tika piešķirti 466€

Projekta mērķauditorija ir Bērzaunes pamatskolas 1.-9. klases skolēni un viņu vecāki/ aizbildņi/ atbildīgās personas.

Projekta norise no 1.05. līdz 1.11.2015.

Plānotie pasākumi:

 • Satiksmes drošības nedēļa (no 35 skolēniem velosipēda vadītāja tiesības ieguva 30skolēni) – maijā
 • Izbūvēta sajuta- maijā
 • Ugunsdrošības nodarbības, ko vada Madonas UVGD darbinieks -oktobrī
 • Pirmās palīdzības nodarbība- novembrī
 • Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita vadībā -septembrī
 • Drošs internets- novembrī

Vairāk par projektu  „Zini, dari, esi drošs!”

Monreālas Latviešu sabiedriskā centra finansētais projekts
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” 2015

Projektu sagatavoja un realizēja skolotājas G. Beloraga un G. Vucāne

Ekskursija tika veltīta Latvijas vēstures tēmai „Strēlnieku bataljoni kā fenomens Latvijas vēsturē, latviešu strēlnieku cīņas Latvijas teritorijā un to vēsturiskā nozīme.”

Projekta realizēšanai skolai tika piešķirti 400€

Ekskursijā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” piedalījās 46 Bērzaunes pamatskolas 5.-8. klašu skolēni un 4 pedagogi.

Ekskursija notika 2015. gada 14. maijā.

eTwinning Eiropas skolu kopienas piedāvātais starptautisks projekts 1. -6. klašu skolēniem – Ziemassvētku apsveikumu zīmēšana, atspoguļojot savas valsts simboliku.

Projektā piedalījās skolēni  no 18 valstīm.

Mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).
Projektu vadīja skolotāja Ina Jaundāldere.

Projektu īstenoja 2014. gada decembrī.
Projektā piedalījās 1. – 6. klases skolēni. Gatavoja Ziemassvētku apsveikumus, kas tika sūtīti 18 projektā iesaistīto valstu skolēniem .

Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkurss – 2014
Izglītības programmas projekts “Mana nākotne – mana izvēle”

Projektu sagatavoja un realizē skolotājas D. Saliņa  un I.Gailuma

Projekta realizēšanai skolai tika piešķirti 315,60 €

Projekta mērķauditorija ir Bērzaunes pamatskolas 7. un 9. klašu skolēni.

Projekta norise no 1.04. līdz 1.06.2014.

Realizētie pasākumi:

 • Tikšanās ar Madonas novada Uzņēmējdarbības Atbalsta nodaļas vadītāju Romānu Hačatrjanu;
 • Profesionālās piemērotības noteikšana karjeras konsultanta vadībā;
 • Diskusija „Mana profesija”;
 • Praktiskās nodarbības, sastādot CV, uzrakstot motivācijas vēstuli potenciālajam darbadevējam, iestudējot telefonsarunu;
 • Prezentācijas „Madonas novada profesiju kaleidoskops” izveidošana;
 • Mācību ekskursija uz Madonas novada uzņēmumiem.