Prioritātes, uzdevumi

Bērzaunes pamatskolas vīzija

Skola ir atbalstoša un radoša vieta, kur veidojas izglītojamo vērtību sistēma.

 Bērzaunes pamatskolas misija

Pārdomāts izglītības iespēju piedāvājums, kas atbilst izglītojamā vajadzībām.

 Bērzaunes pamatskolas vērtības

Atbalsts, cieņa, vienlīdzība, droša vide.

 

Bērzaunes pamatskolas mērķis

Tādas izglītības vides veidošana, kas nodrošina  valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu un sekmē skolēnu personības izaugsmi.

 

Bērzaunes pamatskolas prioritātes 2019./ 2020. mācību gadam

 1. Sekmēt izglītojamo jēgpilnu mācīšanos, mācību procesā praktizējot:
  • sasniedzamo rezultātu;
  • atgriezenisko saiti ;
  • pašvadītu mācīšanos.
 2. Sadarbojoties ar skolēnu ģimenēm, veidot izpratni par klasiskajām vērtībām un Latvijas valsts vērtībām:
  • gatavojoties 12. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;
  • motivējot izvēlēties spējām un interesēm atbilstošas ārpusstundu nodarbības.
  • Nodrošināt atbalstu skolēnu karjeras izglītībā, t.sk. iesaistoties projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” aktivitātēs.
 3. Pedagogu profesionālās kompetences stiprināšanai:
  • pilnveidot vienotu izpratni par efektīvu mācību stundu;
  • mērķtiecīgi iesaistīties savstarpējā stundu vērošanā;
  • popularizēt semināros/ kursos gūto pieredzi.

Bērzaunes pamatskolas prioritātes un uzdevumi 2019./2020.m.g.

Pamatjoma Prioritāte Uzdevumi
Mācību saturs Mācību satura plānošanas procesa pilnveidošana. 1.  Pilnveidot vienotu mācību satura plānošanas modeli.
2.  Veikt mācību satura izpildes uzraudzību.
3.  Veikt mācību satura izvērtējumu. 
Mācīšana un mācīšanās Sekmēt izglītojamo jēgpilnu mācīšanos, mācību procesā praktizējot:

1.1.  sasniedzamo rezultātu;
1.2. atgriezenisko saiti (AS);
1.3.  pašvadītu mācīšanos.

Veicināt izglītojamo personības izaugsmi, akcentējot līdzdarbību un radošumu.

1. Uzlabot mācību stundas darba organizēšanu, izmantojot zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus, akcentējot caurviju prasmes, AS, SR (sasniedzamo rezultātu)

2. Labās prakses piemēri, pedagogu savstarpējā sadarbība,  pieredzes apmaiņa, savstarpējā  stundu vērošana

3. Izvērtēt izglītojamo sniegumu, novērtēt spējas un veikt nepieciešamās izmaiņas mācību procesā, lai īstenotu skolēnam paredzēto sasniedzamo rezultātu.

4.  Atbalstīt/ rosināt skolēnu pašvadītu mācīšanos.

5.  Darbs ar talantīgiem skolēniem.

6.  Pilnveidot darba paņēmienus un metodes,  strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.

7. Veicināt izglītojamo personības izaugsmi, akcentējot līdzdarbību, atbildību un radošumu.

 

Izglītojamo sasniegumi Izglītojamo sasniegumu izaugsmes izvērtējums.

Izglītojamo izaugsmes dinamika – rīks skolēnu spēju un sasniegumu izvērtēšanai.

 

1.Īstenot vienotas prasības mācību darba organizēšanai un izvērtēšanai.

2. Sekot izglītojamo ikdienas sasniegumu izaugsmei un regulāri par to informēt vecākus.

3. Sagatavot izglītojamos sekmīgai valsts pārbaudes darbu veikšanai.

4. Pilnveidot skolēnu pašvērtējuma prasmes.

5. Skolēnu izaugsmes kartes izmantošana.

6. Turpināt izmantot  e-klases elektroniskā žurnāla piedāvātās iespējas.

7. Rosināt izglītojamos piedalīties visu veidu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, projektos.

8. Veicināt izglītojamo un vecāku līdzatbildību par skolēna mācību rezultātiem.

Atbalsts izglītojamiem 1.  Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai.

2.  Nodrošināt atbalstu skolēnu karjeras izglītībā, t.sk. iesaistoties projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” aktivitātēs.

3. Sadarbojoties ar skolēnu ģimenēm, veidot izpratni par vispārcilvēciskajām un Latvijas valsts vērtībām.

 

 

1. Izstrādāt un īstenot atbalsta personāla darbības plānu.

2.  Veidot atbalsta pasākumu sistēmu, skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

3.  Izmantot ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” piedāvātās iespējas.

4.   Iesaistīt izglītojamos interešu izglītības programmās skolā, pagastā un novadā.

5.  Darbojoties ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” papildināt skolēnu izpratni par profesijām, darba tirgu un savām iespējām , prasmēm, atbilstību izvēlētajai profesijai.

6.  Pilnveidot karjeras pasākumu kopumu, sadarbojoties ar Valsts nodarbinātības dienestu, karjeras konsultantu Jolantu Pabērzu, profesionālajām skolām, dažādu profesiju pārstāvjiem.

7.  Sadarbojoties ar skolēnu ģimenēm, veidot izpratni par vispārcilvēciskajām un Latvijas valsts vērtībām./ par atbildīgu sabiedrības dalībnieku? (tas no TIKUMIEM)

Skolas vide Pozitīvas, mācības atbalstošas skolas vides veidošana. 1. Izstrādāt un ieviest pasākumu kopumu pozitīvas saskarsmes veicināšanai skolā, veidojot labvēlīgu mikroklimatu izglītības iestādē.

2. Izvērtēt skolas vidi un labiekārtot skolas telpas un apkārtni.

3. Veicināt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret kārtības uzturēšanu klasē, skolā, tās apkārtnē un citās sabiedriskās vietās, vides saudzēšanu.

4. Turpināt klašu telpu labiekārtošanu. 

Resursi Skolas personāla un mācību vides pilnveide. 1.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas jomā pilnveidot skolotāju individuālās prasmes efektīva mācību procesa nodrošināšanai:

•       mērķtiecīgi iesaistīties savstarpējā stundu vērošanā;
•       veicināt starpdisciplināro pieeju mācību procesā;
•       popularizēt semināros/ kursos gūto pieredz

2.  Turpināt darbu pie skolas mācību vides labiekārtošanas.

3.  Veikt regulāru kontroli par resursu izlietojumu.

4.  Izplānot līdzekļus pedagogu profesionalitātes paaugstināšanai.

5.  Papildināt skolas mācību tehnisko līdzekļu bāzi.

Skolas darba

organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas administrācijas, pedagogu un skolas līdzpārvaldes darbības pilnveide, veicinot skolas un sabiedrības sadarbību 1.  Veicināt skolas vadības sadarbību ar sabiedrību un citām institūcijām.

2.  Skolas tēla popularizēšana un atpazīstamības veicināšana.

3.  Pilnveidot skolēnu Līdzpārvaldes darbību.

4.  Veikt skolas darba demokrātisku un mērķtiecīgu izvērtēšanu un papildināt skolas attīstības plānu.

5.  Pilnveidot iekšējās pārraudzības darbu.

6.  Turpināt darbu skolas iekšējo dokumentu izstrādē.

7.  Turpināt darbu pie projekta par Bērzaunes pamatskolas pāriešanu uz Sauleskalna PI “Vārpiņa”telpām.