Prioritātes, darba plāni

Bērzaunes pamatskolas vīzija

Skola ir atbalstoša un radoša vieta, kur veidojas izglītojamo vērtību sistēma.

 Bērzaunes pamatskolas misija

Pārdomāts izglītības iespēju piedāvājums, kas atbilst izglītojamā vajadzībām.

 Bērzaunes pamatskolas vērtības

Atbalsts, cieņa, vienlīdzība, droša vide.

Bērzaunes pamatskolas mērķis

Tādas izglītības vides veidošana, kas nodrošina  valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu un sekmē skolēnu personības izaugsmi.

Bērzaunes pamatskolas prioritātes 2023./ 2024. mācību gadam

  1. Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmas pilnveidošana, veicinot viņu motivāciju, lietpratību un individuālo izaugsmi.
  2. Izglītojamo un vecāku iesaiste emocionāli drošas, iekļaujošas, uz sadarbību vērstas skolas vides veidošanā
  3. Skolēnu līderības veicināšana un līdzpārvaldes efektīva darbība
  4. Pedagogu profesionālās sadarbības pilnveidošana

 2023./2024. mācību gada darba plāni

Karjeras izglītības  darba plāns 2023./2024.m.g. SKATĪT ŠEIT>>

Ārpusklases pasākumu plāns 2023./2024.