Iepazīsti skolu

Skola šodien

2016./2017. mācību gadā mācās 88 skolēni, strādā 19 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki.

 • Īsteno pamatizglītības programmu (kods 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Bērzaunes pamatskola akreditēta līdz 15.12.2019.

Kopīgi sadarbojoties, skolas vadība, skolotāji, skolēni, vecāki vēlas

 • attīstīt skolēnos prasmi strādāt ar dažādiem informācijas ieguves avotiem, saskatīt teorijas un prakses saistību; mācīt spriest, analizēt, pamatot, aktualizējot darba kvalitāti, lasītprasmi, digitālo kompetenci, programmēšnas prasmes un stiprināt drošumspējas;
 • nodrošināt pēctecības problēmu risināšanu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, izstrādājot atbalstu pasākumu sistēmu;
 • veicināt skolēnu līdzdalību projektos, konkursos, olimpiādēs, SMU;
 • pilnveidot skolēnu attīstības dinamikas apkopojuma sistēmu;
 • motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības programmās un ārpusskolas aktivitātēs, izkopjot dotumus un veidojot līderības prasmes;
 • turpināt pilnveidot atbalsta pasākumu sistēmu skolēnu karjeras izglītībā;
 • aktualizēt pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību un savstarpējo attiecību kultūru, iesaistoties skolas, pagasta, novada un valsts aktivitātēs.

Ienāc skolā (video)

Iespējas un aktivitātes skolā

 • Jaunās IT (informātikas kabinets, interaktīvās tāfeles, audio un video tehnika, interneta pieslēgums katrā klasē, LEGO robotikas programmēšanas pulciņš);
 • Sporta nodarbības skolas sporta laukumā, Kalsnavas pamatskolas sporta zālē, sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”;
 • Skolas logopēds;
 • Skolas bibliotēka un lasītava;
 • Pagarinātās dienas grupa 1. – 4.klasei;
 • Kori, ansambļi;
 • Mācību priekšmetu nedēļas/pasākumi;
 • Projektu nedēļa un radošo darbu izstādes;
 • Praktiskie darbi apkārtējā vidē;
 • Mācību pārgājieni un ekskursijas;
 • Dalība konkursos, sporta spēlēs, olimpiādēs;
 • Karjeras pasākumi (tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas uz uzņēmumiem, Skolēnu mācību uzņēmumi skolā);
 • Skolas autobuss.

Skolas tradīcijas

 • Zinību diena;
 • Tirdziņi;
 • Skolotāju diena;
 • Sporta dienas;
 • Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens;
 • Skolas sakopšanas talkas;
 • Ziemassvētku ieskaņa baznīcā;
 • Ziemassvētku egles iedegšana un balle;
 • Operas apmeklējums;
 • Pēdējais zvans;
 • Zinību svētki;
 • Labinieku ekskursija;
 • Izlaidums.