Iepazīsti skolu

Skola šodien

2023./2024. mācību gadā skolā mācās 116 skolēni, strādā 16 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki.

 • Īsteno pamatizglītības programmu (kods 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Bērzaunes pamatskola akreditēta līdz 04.12.2025.

Kopīgi sadarbojoties, skolas vadība, skolotāji, skolēni, vecāki vēlas

 • attīstīt skolēnos prasmi strādāt ar dažādiem informācijas ieguves avotiem, saskatīt teorijas un prakses saistību; mācīt spriest, analizēt, pamatot, aktualizējot darba kvalitāti, lasītprasmi, digitālo kompetenci, programmēšnas prasmes un stiprināt drošumspējas;
 • nodrošināt pēctecības problēmu risināšanu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, izstrādājot atbalstu pasākumu sistēmu;
 • veicināt skolēnu līdzdalību projektos, konkursos, olimpiādēs, SMU;
 • pilnveidot skolēnu attīstības dinamikas apkopojuma sistēmu;
 • motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības programmās un ārpusskolas aktivitātēs, izkopjot dotumus un veidojot līderības prasmes;
 • turpināt pilnveidot atbalsta pasākumu sistēmu skolēnu karjeras izglītībā;
 • aktualizēt pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību un savstarpējo attiecību kultūru, iesaistoties skolas, pagasta, novada un valsts aktivitātēs.

Iespējas un aktivitātes skolā

 • Jaunās IT (informātikas kabinets, interaktīvās tāfeles, audio un video tehnika, interneta pieslēgums katrā klasē, LEGO robotikas programmēšanas pulciņš);
 • Sporta nodarbības skolas sporta laukumā, Kalsnavas pamatskolas sporta zālē, sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”;
 • Skolas logopēds;
 • Skolas bibliotēka un lasītava;
 • Pagarinātās dienas grupa 1. – 4.klasei;
 • Kori, ansambļi;
 • Mācību priekšmetu nedēļas/pasākumi;
 • Projektu nedēļa un radošo darbu izstādes;
 • Praktiskie darbi apkārtējā vidē;
 • Mācību pārgājieni un ekskursijas;
 • Dalība konkursos, sporta spēlēs, olimpiādēs;
 • Karjeras pasākumi (tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas uz uzņēmumiem, Skolēnu mācību uzņēmumi skolā);
 • Skolas autobuss.

Skolas tradīcijas

 • Zinību diena;
 • Tirdziņi;
 • Skolotāju diena;
 • Sporta dienas;
 • Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens;
 • Skolas sakopšanas talkas;
 • Ziemassvētku ieskaņa baznīcā;
 • Ziemassvētku egles iedegšana un balle;
 • Pēdējais zvans;
 • Zinību svētki;
 • Labinieku ekskursija;
 • Izlaidums.

Bērzaunes pamatskola

Skola ar 320 gadu senu vēsturi

Ducim paaudžu šī bija pirmā skola. Tāpat kā mūsu upīte savas lāses dod Aronai, tālāk Aiviekstei, Daugavai un jūrai, daudzus bērzauniešus dzīves ceļi aizšūpojuši tālumos. Bet pirmā skola ir kā pirmā mīlestība, kuru aizmirst nevar…” teicis skolas absolvents dzejnieks un publicists Juris Brežģis.

1699.gadā, skolas pirmsākumos, tajā mācījās 11 bērni, ziedu laikos skolas gaiteņos čaloja pat vairāk nekā 200 skolēnu, bet Latvijas simtgades gadā to par savu sauc 92 audzēkņi.

Laikiem cauri vijas latviskās tradīcijas – dziesmu prieks un dejas mīlestība. Jāņa Bērziņa un Ināras Stepānes vadītie skolas kori un dejotāji Dzidras Rubenes un Jāņa Šķēles vadībā piedalījušies Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Neraugoties uz hronisko un mūžīgo sāpi – sporta zāles neesamību, vērtību skalas augšgalā vienmēr bijis sportiskums un kustību prieks.

Sekojot līdzi laikam, skolā ienāk jaunās tehnoloģijas, jaunas tradīcijas un jaunas darba formas. Aktīvi darbojas jauno uzņēmēju kalve- skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) un LEGO robotikas pulciņš.

Skola – tā ir vieta, kurā ik dienu uzplaukst noskaņu un emociju daudzkrāsainā varavīksne, tā ir jautrības, piedzīvojumu un atklājumu dzimtene. Tā ļauj atrast sevi, izplest spārnus un būt laimīgam Latvijā!

Ieraksts “Tautas Saimes grāmatā” 2017. gada decembrī