Mācību gada noslēguma pasākums “Zinību svētki”

Š.g. 30. maijā Sauleskalna Tautas namā notika 2023./2024. mācību gada noslēguma pasākums “Zinību svētki”, kurā tikās skolēni, vecāki,  pedagogi un viesi, lai atskatītos uz paveikto, pateiktos, priecātos un iedvesmotos.

Pasākumu skanīgi atklāja Bērzaunes pamatskolas zēnu koris ar dziesmu “Es bij’ puika” mūzikas skolotāja Artūra Grandāna vadībā.  Skolas direktore Ilga Gailuma iepazīstināja ar šajā mācību gadā paveikto un vēl darāmo nākotnē, direktores vietniece izglītības jomā Dace Saliņa pastāstīja par sasniegumiem mācību darbā. 34 Bērzaunes pamatskolas čaklākie, aktīvākie skolēni saņēma dāvanā Atzinības rakstu, pildspalvu ar skolas logo un izzinoši izklaidējošu ekskursiju uz Rīgu.

Atzinības rakstu Bērzaunes pamatskolas skolēnu konkursā “Zini, vari, dari labāk!” par labām un teicamām sekmēm, aktīvu darbību ārpusstundu nodarbībās, sasniegumiem jaunrades konkursos saņēma 8. klases skolniece Beāte Bāņukalne, iegūstot titulu “Gada skolēns” un balvu 100 eiro. Balvas mecenāts ir Māris Štrombergs – uzņēmējs, Bērzaunes pamatskolas absolvents.

Skolas direktore pateicās vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus un sekmēja viņu panākumus, atbalstīja skolu un tajā notiekošās aktivitātes. Tika sveikti skolotāji par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm, par atbildīgu attieksmi, radoši un profesionāli darbojoties ar skolēniem mācību procesā, kā arī par mērķtiecīgu audzināšanas darbu un vērtībās balstītu ieradumu veidošanu audzēkņiem. Skolēnu mācību uzņēmums (turpmāk tekstā – SMU) “Zum Zums” skolotājas Guntas Grīvas vadībā katram skolotājam uzdāvināja dāvaniņu, piešķirot katram interesantu nomināciju.

Pasākumā uzstājās:

1.-2. kl., 4.-9. kl. kori un zēnu koris;

7.-8. kl. rādīja ierindas skates paraugdemonstrējumu;

7. kl. instrumentālais ansamblis spēlēja melodikas;

3. kl. skolniece Emīlija Graudiņa spēlēja klavieres;

3. kl. skolniece Lauma Meiere spēlēja kokli;

1.-4. kl. tautas deju kolektīvs izdejoja latviešu tautas dejas “Kur tad tu”, “Latviešu pāru deju svīta”;

7. kl. skolnieks Gustavs Saulītis klātesošos priecēja ar klavierspēli;

7.kl. skolēni Adriāna un Adrians iesaistīja skatītājus lietus skaņu atdarināšanā;

8. kl. skolēni deklamēja izcilā latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa balādi “Tālavas taurētājs”;

1. kl. skolēni deklamēja Māras Cielēnas dzejoli “Zaļais”;

7. kl. skolniece Adriāna Zariņa deklamēja dzejnieka Imanta Ziedoņa “Mēs ejam tautasdziesmu ganībās…”;

5. klases skolēni aktivitātē “Rokasspiediens Eiropai” parādīja, ka nav nemaz tik viegli sasveicināties, ievērojot konkrētas kombinācijas.

Liekas, ka prieks par ieguldīto darbu un daudzveidīgajiem priekšnesumiem bija gan skolēniem, gan vecākiem, gan pedagogiem. Pateicības svētki ir izdevušies!

Pēc svinīgā pasākuma notika diskotēka. Bērni, sadevušies rokās, laidās jautrā dejas virpulī. Nu varam teikt pavisam droši – vārti ir atvērti vasaras brīvlaikam!

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par drosmi, centību, atbildību un radīto prieku! Paldies visiem skolotājiem un skolas vadībai par ieguldīto darbu! Paldies pasākuma organizatoriem! Īpašs paldies direktores vietniecei izglītības jomā Dacei Saliņai un skolas direktorei Ilgai Gailumai! Paldies SMU “Zum Zums” un skolotājai Guntai Grīvai! Paldies Sauleskalna Tautas nama vadītājam Kristapam Šķēlam un Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Lācim!

Uz tikšanos nākamā gada Zinību svētkos!

Pulciņa “Medijpratība” dalībnieki,

skolotāja Gita Bondare