2022./2023. mācību gada noslēguma pasākums “Zinību svētki”

26.maijā, saulainā dienā, Sauleskalna Tautas namā notika pasākums “Zinību svētki”, kurā satikās Bērzaunes pamatskolas pedagogi, tehniskie darbinieki, skolēni un viņu vecāki, pasākuma viesi, lai atskatītos uz paveikto un suminātu centīgākos skolēnus.

Pasākumā uzstājās:

 • klases skolnieks Gusts Purvietis spēlēja mežragu;
 • -3. kl. koris izpildīja R. Kaupera “Reizrēķins” un R. Paula “Karlsons”;
 • klases skolnieks Adrians Meržvinskis spēlēja klarneti, izpildot L.Van Bēthovena “Vācu deja”;
 • klases skolnieks Kristiāns Priede spēlēja tubu, izpildot “Pūpoliņu murkšķis”;
 • klases skolniece Emīlija Graudiņa spēlēja klavieres;
 • klases skolnieks Gustavs Saulītis spēlēja klavieres, izpildot “Zelta stunda”;
 • klases skolniece Adriāna Zariņa runāja Indras Brūveres-Draulienes dzeju “Sapnī es zīmēju”;
 • klases skolniece Lauma Meiere spēlēja kokli;
 • klases skolniece Beāte Bāņukalne runāja Aspazijas dzeju ”Nebēdne meitene”;
 • klases instrumentālais ansamblis izpildīja “Maija dziesmu”;
 • skolas vokālais ansamblis izpildīja latviešu tautasdziesmu “Vai, priedīte, vai, eglīte”;
 • klases skolnieks Eduards Saulītis spēlēja marimbu;
 • klases skolnieks Mihailo Čumaks spēlēja marimbu, izpildot ukraiņu tautasdziesmu “Paipala” un parādot, ka ir ļoti labi iejuties Latvijā un Bērzaunes pamatskolā;
 • -8. kl. koris izpildīja dziesmu “Vienmēr skan”.

Direktores vietnieces izglītības jomā Dace Saliņa klātesošos iepazīstināja ar skolēnu sasniegumiem mācību darbā, savukārt direktores vietniece audzināšanas jomā Rigonda Pinka pastāstīja par interešu izglītības nodarbībām, pasākumiem un konkursiem. Skolas direktore Ilga Gailuma sveica 1.-4. kl. un 5.-9. kl. skolēnus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu konkursā “Zini, vari, dari!”, dāvājot katram dāvaniņu, diplomu un godam nopelnīto biļeti uz ekskursiju. Priecājamies par 5. klases skolnieci Sabīni Valteri, kura ieguva “Gada skolēns” titulu. Apsveicam!

Angļu valodas skolotāja Ināra Tomaševiča pateicās skolēniem un viņu vecākiem par dalību eTwinning projektā “Recycle and Create”.

Skolas direktore Ilga Gailuma pateicās vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus un sekmēja viņu panākumus, atbalstīja skolu un tajā notiekošās aktivitātes. Direktore veltīja pateicības vārdus Mārim Štrombergam, Bērzaunes pagasta pārvaldei un pedagogiem, akcentējot viņu atbildīgo attieksmi, radošumu, jaunu pieeju pielietošanu mācību procesā un ieguldīto darbu, laiku.

Bet tas nebūt nebija viss! 8. klases skolniece Sindija Rūnika un viņas komanda sagādāja mums jauku pārsteigumu – disenīti. Kultūras nams dimdēja un rībēja, un jautrība sita augstu vilni.

 

PALDIES visiem pasākuma dalībniekiem par izturību mēģinājumos un mirdzumu acīs! Paldies par dalību koncertā, parādot savu talantu!

PALDIES pasākuma vadītājai Dacei Saliņai!

PALDIES pedagogiem par atbalstu un līdzdalību koncerta organizēšanā!

Īpašs PALDIES skolas direktorei Ilgai Gailumai, direktores vietniecei izglītības jomā Dacei Saliņai, direktores vietniecei audzināšanas jomā Rigondai Pinkai un mūzikas skolotājam Artūram Grandānam par ieguldīto darbu un enerģiju pasākuma organizēšanā!

PALDIES Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Lācim, Sauleskalna Tautas nama vadītājam Kristapam Šķēlam un koncertmeistarei Jolantai Grasei!

PALDIES visiem par kopā būšanu un kopīgi radīto svētku prieku!

 Svinīgi, aizkustinoši, sirsnīgi – tā pagāja šis koncerts, vēlreiz apliecinot, ka mēs – Bērzaunes pamatskolas saime – ZINĀM, VARAM un DARĀM! Un – jā! – mums izdodas!

Lai saulaina, atpūtas pilna un pozitīvām emocijām bagāta vasara, uzkrājot spēkus jaunajam darba cēlienam!

Uz tikšanos 1. septembrī!

Pulciņa “Medijpratība” dalībnieki,

skolotāja Gita Bondare