Darbs projektā “PuMPuRS”

2020./2021. mācību gadā turpinām darbu projektā “PuMPuRS” ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.  Individuālo konsultatīvo atbalstu un konsultācijas mācību priekšmetos I mācību pusgadā saņēma 14 skolēni, bet otrajā  17. Ar skolēniem darbojas 6 Bērzaunes pamatskolas pedagogi,  kas sniedz skolēniem individuālās konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā un 2 pedagogi darbojas kā pedagoga palīgi, atbalstot skolēnus mācību procesā.

Sadarbībai, individuālajām konsultācijām tiek izmantoti elektroniskie saziņas rīki (e­klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Google meet, ZOOM, e-pasts).  Konsultāciju laikā veiksmīga atbalsta sniegšanai tiek izmantoti dažādi mācību līdzekļi un digitālie resursi: mācību  grāmatas,  darba burtnīcas, uzdevumi.lv , letonika.lv, YouTube u.c.

Skolēni, kuriem tiek sniegts atbalsts projekta PuMPuRS ietvaros, paši izteica vēlmi darboties kopā ar skolotāju konsultantu, izvirzot sasniedzamus mērķus un paveicamus uzdevumus.

Daļai skolēnu, kas apmeklēja mācību priekšmetu konsultācijas, beidzot 1.pusgadu, bija sekmīgi vērtējumi.

Tā kā skolā nav ne sociālā pedagoga, ne psihologa, tāpēc lielu daļu sociālā un psiholoģiskā atbalsta darbības veic klases audzinātāji un priekšmetu skolotāji, kuri iesaistījušies šajā projektā.

Projekts PuMPuRS ļauj nodrošināt individuālās konsultācijas arī attālināti. Tas ir liels atbalsts skolēniem, kuriem  attālināts mācību process sagādā grūtības. Bieži skolēni neprot plānot laiku, ir nepietiekams digitālo prasmju līmenis, zema mācīšanās motivācija, nav iemaņu strādāt patstāvīgi. Neskatoties uz attālinātā mācību procesa tehniskā un emocionālā rakstura grūtībām, pedagogi vienmēr gatavi sniegt skolēniem savlaicīgu atbalstu, iedrošināt, palīdzēt atrisināt mācīšanās laikā radušās problēmas.

Problēmu novēršanā ir ļoti svarīga sadarbība ar izglītojamā vecākiem.

Pateicoties šīm nodarbībām, skolēns kļūst motivētāks mācīties, jo sajūtas īpašs, novērtēts un pamanīts, viņam paaugstinās pašapziņa, rodas interese par mācību priekšmetu. Skolotājs izmanto tikai konkrētam skolēnam piemērotas metodes un darba formas, strādā viņam piemērotā laikā un tempā un veido pozitīvu mācīšanās gaisotni.

Individuālo nodarbību laikā pedagogi paaugstina skolēnu motivāciju turpināt izglītību un veicina viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” sadarbībā ar organizāciju „Radošuma pils” organizēja profesionālās pilnveides kursus (lektore Inese Zlaugotne), lai veicinātu pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju mācību darbā. Pedagogi papildināja savas zināšanas un konsultēšanas prasmes, daloties savā pieredzē un analizējot esošās situācijas supervīziju laikā kopā ar supervizori Lauru Miķelsoni.

Plašāka informācija par projektu >>> www.pumpurs.lv

Paldies par atbalstu projekta PuMPuRS koordinatorei Madonas novadā Gundegai Puķītei!

Bērzaunes pamatskolas projekta koordinatore
Ilga Gailuma