Projekts PuMPuRS Bērzaunes skolā

Bērzaunes pamatskolā no 2018. gada  septembra tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS (Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta īstenošana notiek visos Latvijas reģionos laika posmā no 2017. gada 15. marta līdz 2022. gada 31. decembrim)  ar mērķi – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības. 2019./2020. mācību gada I semestrī projektā  PuMPuRS ir iesaistījušies 7 pedagogi un 10 skolēni, kuriem atbalsts tiek sniegts vienā, divos un trijos mācību priekšmetos kopumā nodrošinot 30 papildu individuālo konsultāciju nedēļā. Skolēni saņem individuālās konsultācijas matemātikā (13), latviešu valodā (10), angļu valodā (3), krievu valodā (4). Visiem skolēniem risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir grūtības mācību satura apguvē dažādu objektīvu iemeslu dēļ (iekavēta viela, otrgadniecība). Divi skolēni, regulāri darbojoties individuālajās konsultācijās, uzlabojuši savas zināšanas un otrajā pusgadā spēj turpināt mācības bez atbalsta pasākumiem.

Skolēni, kas iesaistīti projektā, atzīmē, ka darbošanās individuālajās konsultācijās palīdz apgūt iepriekš iekavēto, mācību stundās nesaprasto vielu, uzlabot mācību rezultātus, dod iespēju pamatīgi un apzināti gatavoties pārbaudes darbiem, pēc tiem  izanalizēt pieļautās kļūdas, pašiem sagatavot un prast izmantot atgādnes darbam mācību procesā, rada drošības sajūtu un iedrošina risināt radušās problēmas.

Vairumam skolēnu, kas regulāri apmeklēja konsultācijas, paaugstinājās  mācību motivācija un atbildība par sava mācību darba rezultātiem.

Atsauksmes par projektu no skolotājiem un vecākiem pēc aizvadītā pusgada ir pozitīvas. Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem gan mācību satura apguvē, gan pilnveidot viņu mācīšanās prasmes, gan  dot psiholoģisku un emocionālu atbalstu.  Svarīgi ir skolēnus iedrošināt, radīt iespēju noticēt savai varēšanai, jo izglītojamajiem ir izveidojusies negatīva mācīšanās pieredze un nomāc dažādi kompleksi.

Jāatzīmē, ka projekta darbībai ir pozitīva tendence: skolēniem uzlabojās vērtējumi atsevišķos mācību priekšmetos, kļuva labāka saskarsme ar pedagogiem un klasesbiedriem.

Projekta ietvaros 8 pedagogi piedalījās Supervīzījā, kuras laikā skolotāji mācījās ieskatīties sevī un skolēnā, lai darbošanās projektā nekļūtu par nemitīgu cīņu ar skolēnu noturēšanu konsultācijās.

Šogad paredzēti profesionālās pilnveides kursi (11 pedagogiem), lai veicinātu pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju. Kursus nodrošinās Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” sadarbībā ar organizāciju „Radošuma pils”.

Plašāka informācija par projektu >>> www.pumpurs.lv

Paldies projekta PuMPuRS komandai par atbalstu!

Bērzaunes pamatskolas projekta koordinatore
Ilga Gailuma