Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Bērzaunes pamatskolā

 

 

 

 

 

 

Jau trešo gadu izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” –  PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.  Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Projekta PuMPuRS līdz šim redzamākās aktivitātes saistītas ar atbalsta sniegšanu 5. – 9. klašu skolēniem, kuriem tiek identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski un mācīšanās grūtības.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Bērzaunes pamatskola šajā projektā iesaistās jau no 2018. gada septembra. Pirmajā pusgadā atbalstu piedāvāja deviņiem 5. – 9. klases  skolēniem, kuri projekta PuMPuRS ietvaros saņēma atbalstu papildus konsultācijām dažādos mācību priekšmetos – latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, krievu un angļu valodā. Otrajā pusgadā atbalstu piedāvājām 13 skolēniem. Projektā iesaistījās seši skolotāji.

Projektā iesaistītie skolēni bija motivēti regulāri apmeklēt konsultācijas un uzlabot savas zināšanas un prasmes.

Skolotāji skolēnu problēmu risināšanai piedāvāja:

  • Individuālas konsultācijas tēmas apguvei;
  • Dažādu iemeslu dēļ iekavētā mācību satura apguvi;
  • Nepieciešamo atgādņu veidošanu kopā ar skolēnu;
  • Konsultatīvo atbalstu mājas darbu izpildē;
  • Mērķtiecīgu rakstu darbu kultūras pilnveidošanu;
  • Mācību stundā apgūtā atkārtošanu un nostiprināšanu.

Izvērtējot darbošanos projektā, tika veikta gan pedagogu, gan vecāku anketēšana.   Skolotāji atzīst, ka skolēniem uzlabojušies mācību rezultāti, uzlabojušās mācīšanās prasmes un cēlusies motivācija strādāt atbilstoši savām spējām. Vecāki saskatījuši līdzīgas pozitīvās izmaiņas gan savu bērnu mācību sasniegumos, gan attieksmē pret mācīšanos. Lielākā daļa skolēni konsultācijas apmeklēja apzinīgi, strādāja atbildīgi un ieguva pārliecību par savām spējām apgūt mācību vielu pietiekamā līmenī.

Izvērtējot projektu kopumā, gan vecāki, gan pedagogi secināja, ka nākamajā mācību gadā darbs projektā PuMPuRS ir jāturpina, un šajā mācību gadā projekta atbalstu saņems 10 skolēni.

Nodarbības tiek finansētas no Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta koordinatore Solveiga Purviņa