Īstenots Izglītības programmu projekts “Izjūti savas saknes”

Izmantojot Madonas novada pašvaldības 2017. gada Izglītības programmu projektu konkursā iegūto finansējumu Bērzaunes pamatskolas kolektīvs realizēja projektu “Izjūti savas saknes!”.

Projekta aktivitāšu izvēli noteica gatavošanās valsts simtgadei, mēs vēlējāmies veicināt mūsu skolēnu ģimeņu izpratni par kultūrmantojuma vērtībām, stiprināt nacionālo pašapziņu, popularizēt aktīvu dzīves pozīciju.

Mācību gada noslēgumā projekta dalībnieki devās ekskursijā, lai papildinātu zināšanas par Latvijas kultūrvēsturiskajiem objektiem, vēsturiskajiem notikumiem un tajos iesaistītajām personībām, apmeklējot pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājas „Liepsalas”, godinot viņa piemiņu ar atceres brīdi Visagala kapos. Skolēnus un viņu vecākus īpaši emocionāli uzrunāja gide Edīte Zaube, rosinādama būt patiesiem savas Latvijas patriotiem. Iepazīt Latvijas dabas daudzveidību un aktīvi darboties rosināja Lubānas informācijas centra darbinieki, kuri palīdzēja atpazīt Latvijas putnus un bija sagatavojuši izzinošu ekskursiju dabā. Pēc aktīvās darbošanās īpaši garda šķita kopīgi sagatavotā maltīte. Vērtīgs bija biedrības „Aborieši” gida stāstījums un akmens laikmeta dzīvesveida iepazīšana, kas ļāva pašiem “sataustīt” mūsu senču ikdienu. Atbildīgu dzīves pozīciju palīdzēja izprast LVM stādaudzētavas „Podiņi” direktora stāstījums, salīdzinot koku augšanas ciklu ar izglītības iegūšanu, atgādinot par Latvijas mežu nozīmi, kokaugu daudzveidību un to audzēšanas iespējām. Mazliet citādāku ieskatu senlatviešu tradīcijās un amatnieku darinājumos projekta dalībnieki guva Akmeņu parkā „Vaidavas”.

Rudens skolā iesākās ar sportisko pēcpusdienu „Piedalies un gūsti prieku!”, kurā skolēni un viņu vecāki iesaistījās gan sportiskās, gan intelektuālās aktivitātēs, pārliecinoties par saviem fiziskajiem spēkiem, gūstot iemaņas kvalitatīvi piepildīt laiku kopā ar ģimeni. Biedrības “Pie Kraujas” aktīvie jaunieši caur spēlēm palīdzēja saliedēt skolas kolektīvu: vecākus, skolēnus un skolas darbiniekus. Tādā veidā tika iedzīvinātas ikdienā tik nepieciešamās tikumiskās vērtības: atbildība, drosme, solidaritāte, taisnīgums un tolerance.

Oktobrī tikāmies nodarbībā vecākiem „Vērtības – cilvēka pilnveides „ceļa karte””. Biedrības “Domāts – Darīts” dibinātās pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore Inese Zlaugotne rosināja ģimenes būt motivētām iesaistīties, domāt līdzi, izrādīt iniciatīvu un darboties, lai izprastu savu personīgo vērtību un tikumu kopumu un to nozīmi, veidojot attiecības ģimenē, skolā, sabiedrībā. Tika analizētas tipiskākās audzināšanas situācijas ģimenē, kas palīdzētu pašiem vecākiem paskatīties uz saviem ieradumiem no malas, lai būtu atbalsts saviem bērniem kļūt veiksmīgiem nākotnē.

Projekta noslēgumā vecāki izteica savu pozitīvo vērtējumu un gatavību arī turpmāk darboties kopā. Paldies visiem projekta dalībniekiem!

Projekta vadītāja Dace Saliņa